Zásady ochrany osobních údajů ÚAMK – JAGUAR ENTHUSIASTS´ (Jaguar Enthusiasts´ Club ČR a SR)

Zásady ochrany osobních údajů klubu ÚAMK – JAGUAR ENTHUSIASTS´, se sídlem: Mánesova 925, 258 01 Vlašim, zapsaného ve Spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 52101, IČ 75126788 (dále též jen „JEC“ nebo „Správce“), zpracovává a chrání osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a od 25. května 2018 podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). 

JEC je zapsaným spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. Je samosprávnou, dobrovolnou a nezávislou organizací. Klub není založen za účelem podnikání a jejím cílem je vykonávat veřejně prospěšné činnosti, které nejsou primárně zaměřeny na vytváření zisku. V rámci své činnosti realizuje: sdružování majitelů a fanoušků značek Jaguar, Daimler a Standard Swallow; běžné klubové činnosti (tematické setkání, informovanost o značkách apod.).  

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro následující účely (v závislosti na druhu poskytované služby): 

 • přihláška za člena JEC klubu
 • registrace zájemců na tematické setkání, domácí a zahraniční srazy
 • zasílání informací o pořádaných akcích jakými jsou např. pozvánky na srazy, semináře, workshopy, konference a jiné akce pořádané JEC nebo jejími partnery; informační zpravodaje, průzkumy či jiná sdělení týkající se projektů a aktivit JEC; průzkumy, přihlášení k odběru novinek

Jaké osobní údaje zpracováváme 

Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které umožňují nebo usnadňují identifikaci fyzické osoby. V souvislosti s výše uvedenými činnostmi zpracováváme například: 

 • jméno
 • e-mailovou
 • poštovní adresu
 • telefonní číslo
 • identifikační číslo

JEC nezpracovává žádné citlivé údaje (např. údaj vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, údaj vypovídající o zdravotním stavu apod.).  

JEC neprovádí při zpracování údajů jejich profilování (automatizované zpracování, umožňující předvídání chování osob, vyhodnocování jejich ekonomické situace apod.). Zpracování osobních údajů mohou pro JEC zajišťovat externí provozovatelé IT systémů JEC či jiní smluvní partneři, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, zaručující stejnou ochranu jako v případě zpracování prováděném přímo JEC.  

Práva subjektů údajů 

Subjekt údajů, kterým je fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, má právo požadovat od JEC informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány; právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů.  

Subjekt údajů má rovněž právo vznést u správce námitku nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu subjektu údajů, může subjekt údajů svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat i před uplynutím doby na kterou byl udělen. 

V rámci účasti v projektech JEC lze předávat osobní údaje oficiálním partnerům projektu za účelem dalšího marketingového využití jen na základě souhlasu uděleného subjektem údajů k přesně definovanému účelu. Za správce je v takovém případě považován ten, který je oficiální partner projektu. 

Veškeré osobní údaje poskytnuté JEC jakožto správci budou použity výhradně k účelům, se kterými je subjekt údajů předem obeznámen. Výjimky z tohoto pravidla zahrnují případy, kdy zpracování probíhá za účelem realizace následujících oprávněných zájmů JEC: 

 • ochrany právních nároků či ochrany před soudními spory
 • zpracování na základě nařízení dozorového orgánu nebo soudu
 • zpracování na základě legislativních opatření

Doba zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů se uskutečňuje jen na dobu nezbytnou pro dané účely, např. po dobu účasti subjektu údajů v projektu JEC. Osobní údaje, získané v rámci v rámci přihlášení na akci JEC, které nebyly aktivně využity po dobu 2 let, budou automaticky vymazány. 

Osobní údaje, zpracovávané na základě uděleného souhlasu, jsou zapracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání. Po dobu požadovanou zákonnými předpisy v oblasti daní, archivace aj. Veškerá komunikace se Správcem týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování probíhá prostřednictvím e-mailu na adresu evzen[zavinac]jec.cz nebo poštou na adresu: ÚAMK – Jaguar Enthusiasts´ Club, Mánesova 925, Vlašim 258 01 – Česká republika. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od data zveřejnění na webu https://jec.cz 

Všechny předchozí verze se tímto datem stávají neplatnými.  

Datum zveřejnění 17. 10. 2020